Zo zákona musí prevádzkovateľ vozidla s tachografom plniť tieto povinnosti:

  1. sťahovať dáta z tachografu
  2. sťahovať dáta z kariet vodiča
  3. archivovať a vyhodnocovať stiahnuté dáta a tým kontrolovať dodržiavanie sociálnej legislatívy, najmä nariadenie 561/2006. U digitálnych dát to možno zistiť pomocou špeciálneho programu) – Pozor! Nestačia len dáta stiahnuť!

Ako často je potrebné vyčítať dáta z tachografu?

  • Dáta z tachografu minimálne raz za 3 mesiace
  • Dáta z karty vodiča minimálne raz za 28 dní

Ako splniť povinnosti, ktoré ukladá zákon?

Na sťahovanie dát z tachografov alebo kariet vodičov je možné zakúpiť sťahovacie zariadenia. Tieto zariadenia umožňujú stiahnuť dáta z tachografu a tiež dáta z kariet vodičov vďaka integrovanej čítačke čipových kariet.

K analýze načítaných dát slúži program TAGRA.eu, ktorý umožní v počítači archiváciu stiahnutých dát a ich následné vyhodnotenie podľa zákonov. Program disponuje aj širokou škálou ďalších užitočných výkazov. Stačí si vybrať verziu programu podľa počtu vozidiel, ktoré má spoločnosť v prevádzke. V prípade, že sa v budúcnosti rozšíri vozový park postačí k pôvodnému programu dokúpiť len jeho rozšírenie na požadovaný počet vozidiel.

Vyššie spomínané sťahovacie zariadenia spolu s programom Tagra. eu je možné zakúpiť za zvýhodnenú cenu ako kompletný balíček.

Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré potrebujete na sťahovanie dát z tachografu a splnenie zákonnej povinnosti.


Nariadenie Európského Parlamentu a Rady č.1054/2020 zo dňa 15.júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.561/2006 a nariadenie (EU) č.165/2014.

Nariadenie EP a Rady EU č.165/2014 zo dňa 4.2. 2014 o tachografoch, zrušení 3821/85 a úprave 561/2006

Nariadenie Komisie (EÚ) č.581/2010 upravujúci povinnosť sťahovania dát z tachografu a karty vodiča

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85