1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) platí pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího dostupného na adrese www.truckmall.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.
 2. Prodávající je společnost Truck Data Technology, s.r.o., se sídlem U Trati 886/52, Praha 10, IČO 27381269, zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115238, telefon +420 274 777 390, info@truckmall.cz.
 3. Kupujícím může být svéprávná fyzická osoba, právnická osoba, zejména nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
 4. Kupujícím spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 5. Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. bytová družstva, nadace a obecně prospěšné společnosti).
 6. Kupujícím podnikatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku. Podnikatel je zejména ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 7. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě Prodávajícího mají pouze informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají ilustrativní charakter. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě, není-li stanoveno jinak. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Objednávku zboží Kupující vytvoří postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat dostupném v internetovém obchodě Prodávajícího. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů Prodávajícího. Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů Prodávajícího uvedené v objednávce Kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení Kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, je povinen neprodleně Prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v internetovém obchodě. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud Kupující cenu uvedenou v potvrzení objednávky neodsouhlasí do 2 dnů od doručení nové ceny, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3. Odvolání objednávky ze strany kupujícího

 1. Objednávka Kupujícího je považována za závaznou jejím odesláním a přijetím potvrzovacího mailu o přijetí objednávky. Do uplynutí této doby má Kupující možnost objednávku telefonicky nebo emailem bez udání důvodu odvolat.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku Kupujícího nebo její část), a to v následujících případech:
  • objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
  • výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží, nebo
  • objednávka Kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů Prodávajícího.
 2. Po odstoupení od smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

5. Zvláštní práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Kupující spotřebitel (v tomto článku dále jen „spotřebitel“) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 2. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V rámci péče o zákazníky a snížení rizika při nákupu zboží poskytuje Prodávající stejná práva od kupní smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněz také nepodnikajícím právnickým osobám.
 3. Odstoupení od smlouvy spotřebitel Prodávajícímu odešle nebo předá ve 14denní lhůtě (dle odstavce 1.) Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží. Pro odstoupení lze využít tento formulář. Zboží je třeba odeslat na adresu sídla Prodávajícího.
 4. Spotřebitel je povinen do 14 dnů od či okamžiku odstoupení od smlouvy Prodávajícímu odeslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení poškození) včetně kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit kupní cenu do pěti pracovních dní, nikoliv však dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží. Kupní cena bude vrácena na bankovní účet spotřebitele (a to včetně dopravného směrem ke spotřebiteli).
 6. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo není-li kompletní, je Prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 7. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • při poskytování služeb, které byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 9. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 10. Výše uvedená ustanovení o odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele neplatí pro Kupující podnikatele. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, kdy si objednal nesprávný druh zboží (týká se zejména autosoučástek, které není možno vrátit výrobci). Kupující podnikatel má možnost si zjistit předem možnost vrácení zboží výrobci před samotnou koupí dotazem na kontaktní email Prodávajícího nebo telefonickým kontaktem na e-shop manažera Prodávajícího.

6. Reklamace, vrácení zboží, práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména že:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • se věc hodí k účelu, ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců, a Kupující, který není spotřebitelem, v době 12 měsíců, od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 4. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady dle odstavce 3., není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 6. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace).
 7. V této lhůtě je Kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 11. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 12. Při výměně zboží nebo v případě změny dodací adresy ze strany Kupujícího po odeslání zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu fakturovat cenu dopravy.

7. Dodací podmínky, termíny

 1. Místem plnění je sídlo, bydliště nebo místo podnikání Kupujícího uvedené v objednávce, neuvede-li Kupující v objednávce místo jiné. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího zaplacením kupní ceny.
 2. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Zboží na skladě je odesíláno zpravidla do druhého pracovního dne, ostatní zboží zpravidla do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. O delší dodací lhůtě je Kupující neprodleně informován. Nedodá-li Prodávající zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu Kupující prokazatelně poskytl, pak je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 3. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

8. Platební podmínky, doprava

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  • platba v hotovosti při nákupu
  • platba kartou při osobním převzetí zboží
  • platba předem bankovním převodem
  • platba dobírkou dopravci
  • platba online přes platební bránu GoPay
 2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
 3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.
 4. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 5. Dle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 7. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
  • osobní odběr (pobočky TRUCKMALL Praha a Borek - České Budějovice)
  • doručení na výdejní místa Zásilkovna a GEIS Point
  • zasílání přepravní službou po celé ČR - GEIS, GLS, Česká Pošta
 8. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávajícího nenese Prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit na info@truckmall.cz a poslat fotky včetně štítku a veškerého obalového materiálu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající je ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) správcem osobních údajů Kupujícího.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu Kupující poskytl nebo osobní údaje, které Prodávající získal na základě plnění objednávky, a to za účelem vyřízení objednávky.
 3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem Prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • souhlas Kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 5. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 6. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 7. Prodávající uchovává osobní údaje: 
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi jím a Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 8. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Prodávající osobní údaje vymaže.
 9. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy.
 10. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 11. Za podmínek stanovených v GDPR má Kupující:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Prodávajícího.
 12. Kupující má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 13. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10.  Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v elektronické podobě zasláním emailem.
 3. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
 4. Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých www stránkách a Kupující bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové obchodní podmínky vstoupí v účinnost. Kupující má právo změny obchodních podmínek písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Kupující změny obchodních podmínek v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním obchodních podmínek. V případě, že Kupující změny/nové úplně znění obchodních podmínek odmítne, jsou Prodávající i Kupující oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně obchodních podmínek druhé smluvní straně.
 5. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
 6. Odesláním objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán (po uplynutí doby dle bodu 3. těchto VOP).
  V případě potřeby kontaktujte prodejce, který Vám zašle Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10 resp. Městského soudu v Praze.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2019