Legislatíva

 

Nariadenie Európského Parlamentu a Rady č.561/2006
z 15. marca 2006,o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85z

 

Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85
z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

 

SMERNICA KOMISIE 2009/5/ES

z 30. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

 

Vyhlásenie EK
z 11.4.2006

 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 68/2009

z 23. januára 2009, ktorým sa deviatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

 

Zákon 462/2007

Zákon 461/2007

zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy